Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Metni

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Web sayfamız, ziyaretçilerimizin gizliliği ve kişisel verilerinin korunması konusunda büyük önem taşımaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında, sizleri kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususunda bilgilendirmek amacıyla bu aydınlatma metni (‘’Aydınlatma Metni’’) hazırlanmıştır.

Toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verileriniz hakkında detaylı bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

1 –    İşlenen Kişisel Veriler

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’te “Veri Kategorileri” başlığı altında yer almaktadır.

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz arasında;

 • Ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti (“T.C.”) kimlik numarası, T.C. vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet gibi kimlik verileri, 
 • Adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim verileri,  
 • Yapılan muayene, teşhis, tetkik verileri ile test, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel veriler,
 • Kendi rızanız ile ilettiğiniz daha önceki muayene, teşhis, tetkiklere ait tıbbi veriler,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri,
 • Alınan hizmetleri değerlendirmek amacı ile paylaşılan cevap ve yorumlar, 
 • Klinik ziyareti sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntüleri ve ses kayıtları,
 • Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçildiği takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları, 
 • Web sitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen konum bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, form bilgileri

yer almaktadır.

2 –    Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’te “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığı altında yer almaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları arasında;

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen tıbbi bilgilerin paylaşılması,
 • Aldığınız hizmetler karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Almış olduğunuz sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetlerinize cevap verilebilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler ve yeni hizmetler hakkında bilgi verilmesi

yer almaktadır.

3 –    Kişisel Verilerin Toplanması Ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verilerinizin saklama süreleri ve saklanan verilerin korunması için alınan veri güvenliği tedbirleri ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’te “Veri Saklama Süreleri” ve “Veri Güvenliği Tedbirleri” başlıkları altında yer almaktadır.

Kişisel verilerinizin toplanma araçları arasında;

 • Hastane yönetim yazılımına veri girişi,
 • Elektronik ortamda düzenlenen veya matbu formlar,
 • Çağrı merkezi ses kayıtları

yer almaktadır.

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz,

 • Tedavi ve sağlık hizmetlerinin sunulması
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Hastalarımızın sağlık durumlarına ilişkin kayıt tutulması ve raporlama yapılması
 • Hastalarımızın bakımı, tedavisi ve takibi için gerekli olan işlemlerin gerçekleştirilmesi

sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

4 –    Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve gerekli olduğu ölçüde işlenmekte, saklanmakta ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak korunmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ve teknik güvenlik önlemleri Web Sayfamızın Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda detaylı olarak açıklanmıştır.

5 –    Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin aktarılması ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’te “Veri Aktarım Alıcı Grupları” ve “Yabancı Ülkelere Aktarılacak Bilgiler” başlıkları altında yer almaktadır.

Kişisel verileriniz;

 • Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezlerine, 
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması kapsamında özel sigorta şirketlerine,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na, 
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine, 
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne, 
 • Türkiye Eczacılar Birliği’ne,
 • Adli makamlara, 
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğunuz laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara, 
 • Sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz sağlık kuruluşuna, 
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere, 
 • Olası hukuki ihtilaf durumunda, yasal olarak veya bir sözleşme kapsamında sır saklama yükümlülüğünde olan vergi danışmanlarına ve denetçilerine, danışmanlık alınan üçüncü şahıslara, 
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve resmi mercilere,
 • Faturalandırmanın işverene yapılacak olması durumunda iş yeri hekimine,
 • Mevzuata uygun bir şekilde, almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler, yeni hizmetler vb. hususlarda bilgi vermek amacıyla toplu SMS ve e-posta gönderimi sağlayan iş ortaklarımıza

aktarılmaktadır.

6 –    Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Haklar

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel   verilerin   işlenme   amacını   ve   bunların   amacına   uygun   kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

7 –   İletişim Bilgileri 

KVKK kapsamında kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz veya talebiniz varsa, lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşın:

TOBB ETÜ HASTANESİ – Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof.Dr.Tayfun Aybek

Beştepe, Yaşam Caddesi No:5, 06560 Yenimahalle / Ankara

0850 532 63 00

ta@tayfunaybek.com

8 –  Değişiklikler ve Güncellemeler:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki değişiklikler ve güncellemeler doğrultusunda, işbu bilgilendirme metni güncellenebilir. Güncellenmiş bilgilendirme metnine her zaman web sitemiz üzerinden erişebilirsiniz.

Sağlıkla kalın,

Prof.Dr.Tayfun Aybek

Son Güncelleme Tarihi: 01.01.2024